سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه عالی شهید مطهری تهران 
ریاست و تولیت 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری 
عضو 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی